Ap 2:1,8,12,18

Rozważania Słowa BożegoAp 2:1,8,12,18Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:53 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników.
Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył.
Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.
Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.


 1. Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
  • Podtrzymujesz wszystko Słowem Swej potęgi (Hbr 1:3)
  • W Twoim ręku - tchnienie życia i dusza każdego człowieka (Hi 12:10; Ps 31:16)
  • Głębiny ziemi są w Twoim ręku i szczyty gór należą do Ciebie (Ps 95:4)
  • Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku (Ps 95:7)
  • Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje (Ps 3:6)
  • Sprawiedliwych Pan podtrzymuje (Ps 37:17)
  • Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie (Ps 54:6)
  • Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145:14)
  • Ciebie Bóg ustanowił nade wszystko Głową Kościoła (Ef 1:22)
  • Pan, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby chronić ciebie, a wrogów na łup twój wydać. Stąd obóz twój musi być święty (Pwt 23:15)
  • Jesteś Panem i rozkazodawcą (Iz 55:4)
  • Gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach (2 P 1:19)
  • Twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie (Rdz 13:16; Rdz 16:10)
  • Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce - to są Aniołowie siedmiu Kościołów (Ap 1:20)
  • Co do siedmiu złotych świeczników: siedem świeczników - to jest siedem Kościołów (Ap 1:20)
  • W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię (Ef 2:21)
  • My, niby żywe kamienie, jesteśmy budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2:5 )
 1. Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył:
  • Ja jestem pierwszy i również z ostatnim będę (Iz 44:6; Iz 48:12)
  • Jesteś dziedzicem wszystkich rzeczy (Hbr 1:2)
  • Wszystko przez Ciebie i dla Ciebie zostało stworzone (Kol 1:16)
  • Jesteś pierworodny wobec każdego stworzenia (Kol 1:15)
  • Na początku było Słowo (J 1:1)
  • Ty otworzysz i nikt nie zamknie (Iz 22:22; Ap 3:7)
  • Któż był z Tobą, gdy stwarzałeś wszechświat i kto Ci doradzał, jak zakładałeś fundamenty ziemi (Za 12:1)
  • I rzekł Bóg: Stwórzmy człowieka podobnego nam (Rdz 1:26)
  • I rzekł Bóg – i stało się (Rdz 1:11,15,24)
  • Ty zamkniesz i nikt nie otworzy (Iz 22:22; Ap 3:7)
  • Nikt nie wie, kiedy nastąpi koniec tylko Ojciec (Mk 13:32; Łk 10:22)
  • Ten Jezus, który został zabrany, wróci tak samo jak do nieba wstąpił (Dz 1:11)
  • Z Jego boku wypłynęła krew i woda (J 19:34)
  • Został zabity na śmierć, za grzechy Swego ludu (Iz 53:8)
  • Mesjasz wiele cierpiał i został zabity, ale Bóg Go wskrzesił z martwych (Dz 2:24; Dz 3:15)
  • Został złożony do grobu, w którym nikt jeszcze nie leżał (Łk 23:53)
  • Umarł, zstąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał (Rz 14:9; 1 Kor 15:4)
  • Bóg wskrzesił Go z martwych (Dz 2:24; Dz 3:15; Dz 10:40; Dz 13:30; Ef 1:2)0
  • Nie pozostawisz swego sługi w szeolu (Dz 2:24)
  • Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei (Mt 28:10)
  • Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami (Dz 3:15)
  • Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy (Rz 6:9)
 1. Ten, który ma miecz obosieczny, ostry:
  • Twoje Słowo jest jak miecz (Hbr 4:12; Ap 19:15)
  • Twoje słowo przeszywa aż do rozdzielenie ciała od szpiku (Hbr 4:12)
  • Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem z Twoich ust (Mt 4:4; Łk 4:4)
  • Twoje Słowa są duchem i życiem (J 6:63)
  • Już jesteśmy czyści, dzięki Słowu, które do nas wypowiedziałeś (J 15:3)
  • Twoje Słowo jest lampą u mych stóp (Ps 119:105)
  • Dniem i nocą chcę rozważać Twoje Słowo (Ps 1:2)
  • Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1:14)
  • Osądzi nas Słowo, które do nas wypowiedziałeś (J 12:48)
  • Będziesz walczył ze swoimi wrogami mieczem Twojego Słowa (Ap 2:16)
  • Sprawiedliwie sądzisz i walczysz (Ap 19:11)
  • Z Twoich ust wychodzi prawda, Słowo nieodwołalne (Iz 45:23)
  • Podtrzymujesz wszystko Słowem Swej potęgi (Hbr 1:3)
  • Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo (J 1:1)
 1. Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu: