Wstawiennictwo - nauczanie

WstawiennictwoWstawiennictwo - nauczanieDary duchowe,Domy Modlitwy,Modlitwa,Wspólnota,Wstawienictwo,Życie osobisteDary duchowe,Domy Modlitwy,Modlitwa,Wspólnota,Wstawienictwo,Życie osobisteDary duchowe,Domy Modlitwy,Modlitwa,Wspólnota,Wstawienictwo,Życie osobistePL12Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/23/2022 01:54:34 PMCzym jest posługa wstawiennika?
Czy jest to tylko opcja, bez której Kościół/wspoólnota może się obejść?
Po co modlić się o wszystko, skoro "Ojciec Nasz w niebie wie, czego potrzebujemy"?
Jaki rodzaj modlitwy powinien więc stać za wezwaniem Pawła Apostoła: "Nieustannie się módlcie"?
O co modlimy się wolając codziennie: "Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja"?

Odpowiedzi na te pytanie staramy się znaleźć w tym nauczaniu.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Rola wstawiennictwa w życiu Kościoła
I. Wstęp

A. Aby zrozumieć rolę wstawiennictwa, należy zagłębić się w poznaniu natury naszego Boga, bowiem istota wstawiennictwa wypływa z serca naszego Boga.


Wstawiennictwo jest jak «zaczyn w łonie Trójcy Świętej».

Jest zanurzeniem się w Ojcu i odkryciem nowych wymiarów, oświecających konkretne sytuacje i zmieniających je. Możemy powiedzieć, że serce Boga wzrusza się przez wstawiennictwo, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę, a naszym wstawiennictwem możemy osiągnąć to, że Jego moc, Jego miłość i Jego wierność jeszcze wyraźniej objawiają się Jego ludowi.(EG, 283)


B. Aby być gorliwym wstawiennikiem, musimy po pierwsze zrozumieć jego istotę, po drugie pozwolić Bogu dotknąć naszych serc i wypełnić Jego współczuciem i Jego miłością.

C. Najlepszą i najkrótszą definicją wstawiennictwa jest taka „wstawiennictwo to zgoda z tym, co Bóg chce uczynić”.

D. Zgadzając się z tym, co Bóg chce zrobić i pragnąc, aby Jego wola wypełniła się na ziemi tak, jak pełni się w niebie stajemy w miejscu posłuszeństwa i autorytetu, jakim Bóg obdarza tych, którzy są Mu posłuszni.

E. Prowadzi to do prostego wniosku: prawdziwa władza na ziemi jest w miejscu, gdzie ludzie modlą się do Boga o wypełnienie się Jego woli!

F. Najlepsze wstawiennictwo można opisać w taki sposób: zapytaj Boga o co masz go prosić, a potem proś Go tak długo, dopóki tego nie uczyni! Wstawiennictwo to mówienie do niewidzialnego Boga tego, co On nam powiedział, żebyśmy Mu powiedzieli. To wyrażanie naszej zgody z Bogiem, z Jego wolą i z Jego Słowem.

G. Apokalipsa uczy nas, że nasze modlitwy są jak kadzidła, które gromadzone są w złotych naczyniach w niebiańskiej świątyni a ich dym unosi się przed ołtarzem samego Boga (Ap 5:8, Ap 8:4). Na ziemi nie widzimy ich i wydają się nam tak mało znaczące, ale w niebie są realne, cenne i miłe Bogu!

H. Należy zawsze pamiętać o tym, że nadrzędnym tematem wszystkich naszych modlitw wstawienniczych jest Przyjście Królestwa Bożego, czyli Ponownego przyjścia Jezusa na ziemię w chwale!


Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. (2 P 3:11-12)

A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (Ap 22:17)


I. ks. Peter Hocken zwykła mawiać: słyszeliśmy te zdania, że Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia. Ale tak naprawdę, to Bóg nie ma miliarda planów! Ma jeden plan, w Chrystusem w centrum a my jesteśmy jego częścią!

B. Boski dialog

A. Cała historia naszego wszechświata jest historią wstawienniczego dialogu toczącego się w łonie Trójcy Świętej opisanego w księdze Rodzaju:


Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość.…

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich…

A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha…

Rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone…

A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba…

Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba…

Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów…

A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (Rdz 1:626)


III. Jezus Chrystus - wstawiennik

A. Najlepszym wzorem wstawiennika jest sam Jezus Chrystus, który dniem i nocą wstawia się za nami:


Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? (Rz 8:34)

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga (Hbr 9:24)


B. Sam Ojciec zwraca się też do Swego Syna zachęcając Go do wstawiennictwa o wypełnienie się Jego doskonałej woli w historii całego świata:

Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzic-two i w posiadanie Twoje krańce ziemi. (Ps 2:8)

C. W samej modlitwie Ojcze nasz Jezus uczy nas, że wstawiennictwo jest zaraz po uwielbieniu najważniejszą częścią naszej modlitwy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak na ziemi

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw od złego


IV. Przykłady biblijnych wstawienników

A. Abraham - kiedy wstawiał się za mieszkańcami Sodomy i Gomory (Rdz 18:20-33) - podjął się próby ocalenia sprawiedliwych mieszkańców miasta, nawet w przypadku ich niewielkiej liczby.

B. Mojżesz, który wstawiał się za ludem Izraela wiele razy ratując go od zupełnej zagłady. Od jego wzniesionych rąk zależało zwycięstwo nad Amalekitami (Wj 17:8-16).

C. Estera, która z narażeniem własnego życia wstawiła się za swoim ludem (Est 5:14) przed królem Aswerusem i ocaliła przed wyniszczeniem cały naród.

D. Prorokini Anna, która cały czas poświęcała Bogu w służbie modlitwy i postu (Łk 2:37).

E. Paweł Apostoł, który modlił się zarówno o nawrócenie Izraela, jak też za Kościoły, które zakładał (Rz 10:1, 1 Tes 1:2).

V. Po co się modlić, jeżeli Bóg wie, co nam potrzeba?

A. Dlaczego Bóg chce abyśmy się modlili? Bo On chce abyśmy mieli łączność z Jego sercem w głębokim partnerstwie. To niesamowite, że Bóg prosi nas o modlitwę bardziej niż my błagając Go, aby słuchał.

B. Są błogosławieństwa, które Bóg wybrał, aby nam ich udzielić, ale może się to stać tylko wtedy, kiedy Jego lud zacznie prosić Go o nie w wierze. Większość obietnic Bożych dotyczących zwiększenia błogosławieństwa nie stanowią Bożych obietnic, ale są zaproszeniem do partnerstwa z Nim poprzez świętą, pełną wiary, wytrwałą modlitwę (Iz 59: 2; Mk 11:23; 18:7-8, Jk 1: 6)


Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. (Jk 4: 2)

C. Jedną z fundamentalnych zasada Królestwa jest, aby prosić Boga o wszystko: zarówno wzrost dobrych rzeczy jak i zmniejszenie złych. Modlitwą nie zarabiamy na łaskę Bożą, ale ona pozycjonuje nas do otrzymywania więcej, przez zażyłą relację z Bogiem. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4:6)

D. Nieraz zdarza się, że Bóg odmawia nam Swego błogosławieństwa, dopóki nie „zgłodniejemy” w naszym braku modlitwy. Dlaczego? On zazdrośnie chroni Swojej relacji z nami i nie odpowiada nam, dopóki nie połączymy się z Nim w modlitwie i nie zaczniemy pytać.

Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!

Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. (Iz 30: 18-19)


VI. Narzędzia modlitwy wstawienniczej

A. Są trzy elementy, pozwalające wzmocnić nasze życie modlitewne jako wstawiennika:


1. Zaplanowanie czasu na codzienną modlitwę i wpisanie go do swego kalendarza - określi to czas, kiedy będziemy się modlić,
2. Zrobienie listy modlitewnej - pozwoli nam skupić się na tym, o co się mamy się modlić,
3. Właściwy pogląd na temat Boga - to powoduje, że będziemy chcieli się modlić.

B. Większość ludzi będzie modlić się dziesięć razy więcej po opracowaniu harmonogramu i listy modlitewnej. Wiele osób kochających Boga nigdy nie rozwinęło stałe życie modlitewne, ponieważ brak im tych trzech elementów. Wolę mieć listę i pomijać jakieś tematy z niej lub modyfikować ją kiedy Duch Święty mnie prowadzi, niż nie mieć jej wcale!

C. Post jest częścią normalnego życia chrześcijańskiego. Jest on często traktowany jako dyscyplina opcjonalna. Jezus powiedział: "Kiedy pościcie", co oznacza, że post miał regularne miejsce w życiu Apostołów.

Kiedy pościcie… Ojciec Wasz, który widzi w ukryciu, odda wam (Mt 6:17-18)

1. Jezus wezwał nas do postu, ponieważ nagroda za niego znacznie przewyższa jego trudności. Jezus podkreślał, że Ojciec odda poszczącemu (Mt 6:17). To wyznanie sprawia, że post jest bardzo ważny - Bóg wynagradza post, choć ta nagroda nie jest zarabiana przez nas.
2. Niektóre z nagród są zewnętrzne - jak na przykład okoliczności są dotykane przez moc Bożą. Niektóre z nich są wewnętrzne - nasze serca spotykają Go w nowej głębi. Pościmy zarówno po to, aby doświadczyć większej mocy Bożej, zmienić świat i aby doświadczyć głębiej Jego serca, aby zmienić nasze serca!
3. Idea, że post zmienia nas wewnętrznie, jest dla wielu nowa. Post wpływa na skruszanie naszych serc. Gdy to nastąpi, możemy dokonać wyborów, które prowadzą do różnych wyników w miejscach do których idziemy i w ludziach, których spotykamy. Kiedy nasze wartości są inne, to ma z kolei wpływ na to, z kim się żenimy, jak wychowujemy dzieci, jak wydajemy nasze pieniądze i na czym skupiamy się w naszej służbie.
4. Prawdziwy post czyni wielkie rzeczy - powoduje, że nasz głos staje się zgiełkiem na wysokości i jest tam słyszany (Iz 58:4).
5. Post - podobnie jak modlitwa - jest służbą Bogu (Łk 2:36-37).
6. Siedem typów postu:
a. Post w celu doświadczenia mocy Boga w osobistej służbie - Kiedy uczniowie nie mogli uwolnić zdemonizowanego chłopca, Jezus powiedział im, że tego rodzaju duchy wygania się tylko modlitwą i postem (Mt 17:21). Moc przepowiadania Jana Chrzciciela miała swe źródła w jego postnym stylem życia (Mt 11:18). Pierwszy Kościół pościł dwa razy w tygodniu (środy i piątki), aby doświadczyć większej mocy. Post był stałym elementem życia Pawła (2 Kor 6:5; 11:27; Dz 9:9).
b. Post w celu otrzymania proroczego objawienia czasów ostatecznych - Daniel szukał Boga w poście i modlitwie i otrzymał objawienie losów Izraela w czasach ostatecznych (Dn 9:1-3, 20-23; 10:1-3, 12-14). Po poście trwającym 21 dni, anioł powiedział mu, że jego modlitwy zostały wysłuchane, ponieważ nastawił swoje serce na zrozumienie (Dn 10:12). Kiedy szukał Pana, anioł Gabriel dał mu „zdolność zrozumienia" (Dn 9:20-23).
c. Post w celu wypełnienia się Bożych obietnic dla naszych miast czy narodów - Bóg odpowiedział Nehemiaszowi gdy on pościł i modlił się o Boże obietnice dla jego pokolenia (Ne 1:3-11; 9:32-38). Po poście i modlitwie Korneliusza, cały jego dom został zbawiony i drzwi łaski zostały otwarte aby poganie zostali zbawieni (Dz 10:1-4, 30-31). Paweł pościł o wypełnienie się Bożych zamiarów (2 Kor 6:5; 11:27; Dz 9:15; 22:21; 26:17-18).
d. Post w celu powstrzymania kryzysu - Jonasz ostrzegł niegodziwe miasto Niniwa które Bóg zamierzał zniszczyć. Gdy Niniwa pokutowała w poście, Pan okazał miłosierdzie i oszczędził miasto (Jn 3:3-9),
e. Post w celu otrzymania ochrony - Zanim Ezdrasz przyprowadził grupę Żydów z Babilonu do Izraela, aby odbudować naród, pościł i modlił się do Boga o ochronę w podróży, ponieważ była ona niebezpieczna (Ez 8:21-23). Podróżowanie w starożytnym świecie było bardzo niebezpieczne ze względu na bandy złodziei, które często atakowane podróżnych i kradły wszystko, co mieli cennego.
f. Post w celu otrzymania wskazówki co do kierunku - Paweł i inni pościli i modlili się o kierunek dla ich służby (Dz 13:1-2) i przed wybraniem i posłaniem starszych kościołów w Listrze, Ikonium i Antiochii.
g. Post w celu wzrostu w zażyłości z Jezusem - który nazywamy Postem Oblubieńczym (Mt 9:14-15)

• Wstawiennictwo - powołanie wierzących

A. Najważniejszym powołaniem wszystkich zbawionych przez wszystkie wieki jest ich funkcjonowanie jako Dom Modlitwy. Wynika to po pierwsze z proroctwa Izajasza (Iz 56:6-8), ale także ze słów samego Jezusa, który powołuje się na ten fragment definiując czym będzie Jego Dom - Mistyczne Ciało (Mt 21:13, Mk 11:17, Łk 19:56, J 2:14-22)


Bo Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56:7).

B. Tym Domem Modlitwy w mieście jest cały Kościół, który składa się z wielu kongregacji, z wszystkich wierzących.

C. Bóg chce aby kultura modlitwy w kościele nieustannie wzrastała i aby cały Kościół modlił się w ostatecznym rozrachunku 24/7.

D. Wstawiennictwo to proces, w którym Bóg mówi do nas i poruszam nasze serca a wtedy my odpowiadamy Mu w modlitwie i poruszamy Jego serce.

E. Rezultatem tej zgody z Sercem Boga jest to, że Jego moc i zasoby są uwalniane do ziemskiej rzeczywistości.

F. Potęga wstawiennictwa polega na tym, że Bóg wybrał wstawiennictwo jako podstawowe narzędzie uwalniające Jego moc. Jezus stawia się wiecznie za nami (Hbr 7:25; Rz 8:34), poprzez wstawiennictwo uwalnia swoją moc w rządzeniu narodami i przez wstawiennictwo przyjmuje Swoje dziedzictwo od Ojca (Ps 2:7-8). Poprzez wstawiennictwo stworzył nawet ziemię kiedy wypowiadał Swoje Słowo (Rdz 1).

G. Obraz czym jest wstawiennik: Kiedyś ojciec wraca do do domu a tu wszystko mokre. Wtedy przybiegł jego synek i mówi: tata - zmyłem naczynia! Wtedy jego żona mówi: tak, to w rzeczywistości ja zmywałam i podawałam mu talerze a on rozlewał wodę i odkładał naczynia, nawet kilka potłukł! - tak jest z nami i tym, co próbujemy robić dla Boga: to Bóg wszystko robi a my tylko współpracujemy z Nim modląc się (no i rozlewając wodę). Bóg robi wszystko - my w sumie tylko psujemy, ale i tak On chcę z nami współpracować!

H. Obraz współpracy: Kiedyś farmer zabrał księdza do siebie na obiad po niedzielnej mszy. Kiedy jechali długą drogę wśród pięknych zbóż i kukurydzy, ksiądz mówi do farmera: widzę, że Bóg ci tu bardzo błogosławi! Na to farmer odpowiada: gdyby ta farma należała tylko do Boga, byłby tu niezły bajzel! Tak jest z naszym partnerstwem: Bóg daje wzrost, ale my musimy siać i zbierać, orać i pielęgnować - inaczej jest bajzel.

I. Bóg chce z nami współpracować! I ma olbrzymie znaczenie, co i jak my robimy! Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, aby to co robimy było najwyższej jakości!

J. Bóg upodobał sobie w pozornie słabych i mało znaczących rzeczach, bo co jest imponującego w siedzeniu w sali modlitwy i mówienie Bogu co on tobie powiedział żebyś mu powiedział.

K. Potęga wstawiennictwa jest ściśle związana z wytrwałą, nieustanną modlitwą:


Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:

W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.

I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? (Łk 18:1-7)


L. Przez wstawiennictwo – Jezusa i swego ludu – Bóg wypełnia swoją wolę i ustanawia swoje rządy.

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi. (Iz 62:6-7)

M. Jezus, jako Ten, który jest Słowem Boga, przez które powstał świat (Kol 1:16) i który podtrzymuje wszystko Słowem swej potęgi (Hbr 1:3), objawia nam moc Słowa, a jako Syn Boży i święty arcykapłan objawia nam majestat wstawiennictwa.

Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga,

bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. (Hbr 7:25)


N. Modlitwa wstawiennicza to wyraz uznania Boga jako Tego, którego wyroki są pełne dobroci (Ps 119), są słuszne (Ap 15) i sprawiedliwe (Ap 16); którego przymiotem jest mądrość i moc (Dn 2), do którego należy wszelka władza i panowanie (Ps 22), dla którego żadna rzecz nie jest niemożliwa (Jr 32), który jest miłosierny i łaskawy (Ps 111), który jest blisko tych, którzy Go wzywają i spełnia wolę tych, którzy się Go boją (Ps 145).

O. Tajemnica wstawiennictwa polega na tym, że jest „słabe”, proste, wymaga od nas uniżenia i jest dostępne dla wszystkich. Uznajemy, że to nie nasze słowo i nie nasza wola się liczą, ale Boże Słowo i Boża wola. Bóg daje nam udział w Swoich rządach w sposób nie dający chwały człowiekowi, ale przynoszący chwalę tylko Jemu. Bóg w Jezusie objawił swoją pokorę, dlatego droga do partnerstwa z Nim w modlitwie również prowadzi przez uniżenie.


Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. (1 Kor 1:27-29)

P. Wstawiennictwo jest związane również z innymi przejawami słabości i uniżenia - z pokutą i postem.

Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. (Dn 9:3)

I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi: Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem.

Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. (Est 4:15-16)


Q. Modlitwa wstawiennicza jest wypełnieniem przykazania miłości wzajemnej. Wstawiennictwo to poświęcenie dla Boga i dla innych. Stajemy przed Bogiem poświęcając nasz czas i nasze siły modląc się o tych, którzy potrzebują Bożej interwencji. Modlitwa wstawiennicza jest modlitwą nieegoistyczną, skierowaną na służenie innym.

Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. (Jak 4:2-3)

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6:36)

Ty usta otwórz dla niemych, na sąd dla godnych litości, rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i biednych! (Prz 31:8)

Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. (Jr 29:7)


VIII. Księga Estery - Objawienie wagi wstawiennictwa

A. Charakterystyka:


1. Około 500 p.n.e. w Persji - obecnie Iran.
2. Opisane w księdze wydarzenia dały początek żydowskiemu świętu Purim (Purim = los - od losu rzucanego, celem ustalenia dnia zagłady Żydów przez Hamana).
3. Księga - w tekście hebrajskim - nie wymienia ani razu imienia Boga. W wersji greckiej imię króla brzmi Ksarkes.
4. W przekładzie Septuaginty Księga Estery zawiera kilka dodatków. Są to dekrety królewskie, sen Mardocheusza wraz z jego wyjaśnieniem, modlitwy Mardocheusza i Estery oraz kilka fragmentów o treści historycznej. W LXX są one wplecione w treść księgi, natomiast Wulgata umieszcza je na końcu jako Est 10:4-15:24.
5. W tradycji żydowskiej księga należy do grupy zwojów i ze względu na opisane w niej zwycięstwo Boga należy zaliczyć ją do ksiąg apokaliptycznych.

b. Postaci i znaczenie imion:


1. Aswerus = “Będę cichy i milczący”
2. Hadassa = mirt (symbol doskonałej ludzkości na podstawie wizji Zachariasza)
3. Estera = Gwiazda
4. Haman = Wspaniały
5. Mardocheusz = mały człowiek
6. Suza = Lilia
7. Waszti = Piękna

c. Wiele fragmentów księgi ma charakter symboliczny i opisuje przyszłe życie w Królestwie Bożym:


1. Wielka, wystawna uczta trwająca 180 dni ma zwrócić uwagę na przepych bogactwa króla - jest zapowiedzią eschatologicznych rozkoszy, jakie czekają wybranych (por. Iz 25:6-9)
2. Opis bogactwa pałacu przypomina dawny splendor świątyni jerozolimskiej, a siedmiodniowe przyjęcie na dziedzińcu pałacu przypomina 7-dniową liturgię w świątyni.

d. Całość księgi w wersji greckiej rozpoczyna się od snu Mardocheusza, który uzupełnia św. Jan w księdze Apokalipsie:


Oto słychać było krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i zamieszanie na ziemi.

I oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny. I na ten ryk ich przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych. A oto nastał dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i zamieszania wielkiego na ziemi. I wzburzył się cały naród sprawiedliwy, lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę. I wołał do Boga. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody. I zaświeciła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni, i pochłonęli potężnych. (Est 1:4-10)

A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. (Ap 22:17)


E. Jest to jeden z najdokładniejszych i najlepszych obrazów Kościoła czasów ostatecznych: Kościół jest posłuszny Duchowi Świętemu, który przekonuje Go, aby wołał o przyjście Jezusa - Jezus przychodzi, dlatego, że Kościół w autorytecie go przyzywa.

F. Księga rozpoczyna się od opisu buntu, jaki podnosi księżniczka Waszti przeciw swemu mężowi i królowi. Opisuje dokładnie to, co działo się w Edenie (Rdz 3).

G. Doprowadza to do tego, że Król szuka nowej żony - Królowej i Oblubienicy. Zaproszenie Boga dotyczyło całej ludzkości - wszystkich potomków Adama i Ewy. Ale człowiek odrzucił to zaproszenie, więc odtąd zaproszenie kierowane jest do wszystkich, ale Oblubienicą stają się tylko ci, którzy przyjęli Słowo i są Mu posłuszni.

H. Przesłanie jest jasne: Król szuka sobie żony i Oblubienicy, żeby podzielić się z nią swoim autorytetem i królestwem. Autorytet ma przy tym wypływać z relacji a nie z pozycji. Kiedy relacja zostaje nawiązana, cała historia dalej pokazuje, moc i wpływ Królowej zarówno na Króla jak i przez to na całą historię.


I umiłował król Esterę nad wszystkie inne kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy nad wszystkie inne dziewice, i włożył na jej głowę koronę królewską i uczynił ją królową w miejsce Waszti. (Est 3:17)

I. Estera po przygotowaniu staje się orędowniczką i wybawicielką całego swego ludu i ratuje go przed zagładą.

J. To co się dzieje dziś: na całym świecie narasta kryzys i lud Boży musi stanąć na wysokości zadania - orędować jak Estera u swojego Króla za swymi braćmi.

K. Jednym z głównych tematów tej księgi jest dynamika relacji pomiędzy Bożą suwerennością a odpowiedzią ludzką - Bóg użyje swojej mocy w odpowiedzi na odpowiedź ludzi na Jego Słowo.

L. John Wesley powiedział kiedyś: "nie czyni Bóg nic, jak tylko w odpowiedzi na modlitwę". Nie mamy, bo się nie modlimy! Bóg wstrzymuje, bo Jego lud nie prosi i nie woła o nic.

M. Ale Bóg nie daje też Swojej mocy, bo nie chce ją dawać poza relacją miłości!

N. Księga Estery ma też znamienne połączenie z Mesjańskim psalmem 45, który mówi o Jezusie - Oblubieńcu i Królu i wzywa Kościół - Oblubienicę do pełnego posłuszeństwa i świętości:


A gdy przychodziła kolej na każdą dziewczynę, aby pójść do króla Aswerusa, pod koniec jej pobytu, wedle prawa kobiet, to jest po dwunastu miesiącach - ponieważ wtedy dni ich namaszczenia kończyły się, sześć miesięcy olejkiem mirrowym, a sześć miesięcy balsamami i kosmetykami kobiecymi - wtedy dopiero dziewczyna szła do króla. Wszystko, czego zażądała, dawano jej, aby mogła to wziąć ze sobą do domu króla. (Est 3:12-13, BG: Est 2:12-13) -

Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! I córa Tyru nadchodzi z darami; możni narodów szukają twych względów. Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie. Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla. (Ps 45:12-16)


O. Słowo Boże mówi tu o dwóch okresach przygotować po 6 miesięcy każdy:
1. Sześć miesięcy olejkiem mirrowym - symbolizuje w Biblii cierpienie i śmierć (Jezus był zabalsamowany w ten sposób) i mówi o okresie prób.
2. Sześć miesięcy balsamami i kosmetykami kobiecymi - mówi o pozytywnym okresie odświeżenia i radości.

p. O tym samym mówi nam też Salomon w Pnp:


Powstań, wietrze północny, nadleć, wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności! Niech wejdzie miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce! (PnP 4:16)

Q. Istnieją dwa rodzaje cierpienia: te, które przychodzą z zewnątrz i nie mamy na nie większego wpływu, oraz te, które przyjmujemy dobrowolnie - np. postny styl życia, wyrzeczenia, służba - o tym mówi Jezus w Kazaniu na górze (Mt 6)

R. Centralny punkt księgi Estery - żyjemy w najbardziej odpowiednim czasie, który sam Bóg wybrał dla nas. Nie ma w tym przypadku ani pomyłki, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą!


I powiedziano Mardocheuszowi słowa Estery. Wtedy Mardocheusz rzekł, aby odpowiedzieli Esterze: Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej? I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi: Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. (Est 5:12-16, BG: Est 4:12-16)

S. Tą samą myśl znajdziemy również w Pieśni nad Pieśniami, w którym Oblubienica decyduje się na podjęcie każdego wezwania - łącznie z cierpieniem dla swego Oblubieńca:

Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła. (PnP 4:6)

IX. Wstawiennictwo - praktyczne wskazówki

A. Bez opartej na Słowie, bliskiej, i nieustannie podtrzymywanej relacji z Bogiem nie jesteśmy w stanie się modlić wstawienniczo. Tylko trwanie w Nim i zakorzenione w nas Słowo wydają owoc w postaci modlitwy.


Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście,

o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. (J 15:7)

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to,

o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. (J 15:16)


B. Z kolei wypowiadane przez nas podczas modlitwy Boże Słowo za każdym razem przemienia nasze serca i nasze umysły, prowadzi do pogłębienia naszej relacji z Bogiem. Wstawiennictwo sprawia, że zaczynamy odczuwać (jeszcze bardziej) Bożą miłość wobec ludzi i miejsc, o które się modlimy, a to przemienia nasze serca w potężny sposób. Wstawiennictwo przynosi nam błogosławieństwo i radość, nie tylko wtedy, gdy widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy, ale już przez sam fakt uczestniczenia w pełnym gorliwości i miłości Bożym staraniu o ludzi i miejsca.

C. Estera stanęła przed Bogiem, wołając o ratunek dla Izraela, a potem – ryzykując życie – stanęła przed królem Aswerusem aby prosić o łaskę dla swego narodu. Estera jest obrazem Kościoła – Oblubienicy, czystej i uniżonej, która znajduje łaskę w oczach króla i odpowiedź na swoją prośbę. Dawid otrzymał objawienie znaczenia i mocy wstawiennictwa (Ps 22:3-6), dlatego ustanowił modlitwę dniem i nocą jako podstawę swoich rządów w Izraelu. Daniel, widząc dramatyczną sytuację Izraela na wygnaniu, pokutował i modlił się, powołując się na Boże obietnice, zapisane w Słowie (Dn 9:1-22).

D. Modlitwy kościoła są zbierane w czaszach przed Bożym tronem. Mają w sobie kontekst przyszłego wieku i ich wpływ nie jest ograniczony czasem.


A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. (Ap 5:8)

I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. (Ap 8:3)

Dlatego Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! (…) nieustannie się módlcie! (1 Tes 5:6.17)


E. W tej formie modlitwy używamy modlitw apostolskich, proroczych obietnic lub nakazów jako punktu wyjścia. Dzięki temu modlitwa pozostaje zgodna z Biblią. Modlitwa wstawiennicza dotyczy kwestii lokalnych, narodowych i globalnych tematów, takich jak: problemy społeczne (morderstwa, niemoralność, przestępczość itp.), sytuacje kryzysowe, polityka, kościół, zbawienie Izraela, ekonomia, rodzina, młodzież i innych. Nie poruszamy w modlitwie wstawienniczej tematów prywatnych czy indywidualnych, nie używamy nazwisk, nie gromimy, nie modlimy się wskazując na „błędy i słabości” innych (czyli zamiast np. „Panie, usuń grzech x z kościoła y” modlimy się „Panie, wylej swojego ducha mądrości i objawienia”).

F. Lider modlitwy w tej formie ma za zadanie pomodlić się jako pierwszy, a następnie nadzorować przebieg sesji w porozumieniu z liderem uwielbienia. Wzywa też osoby zebrane na sali do krótkich modlitw bądź modlitwy w grupach. Jego rolą jest prowadzenie sesji jako wsparcie lidera uwielbienia.

G. W modlitwie wstawienniczej wstawiennik rozpoczyna sentencją biblijną. Modli się modlitwą apostolską lub proroczą obietnicą przez 1-2 minuty, aby zaangażować salę w biblijną modlitwę. Na przykład, czyta Ef 3:16-17, modli się nią 1-2 minuty. Należy modlić się za pomocą "zdań biblijnych", budowanych na bazie 1-3 wersetów z fragmentu

H. Po zakończeniu modlitwy wstawiennik mówi „w imieniu Jezusa”, aby zaznaczyć, że zakończył modlitwę, robi przerwę, gdy zespół zaczyna rozważanie fragmentu, a następnie kontynuuje krótkie 5-10-sekundowe modlitwy, które płyną antyfonalnie ze śpiewakami. Te modlitwy są też rodzajem „paliwa” dla śpiewaków, nadają kierunek rozważaniu.

I. Wstawiennik modli się dwa razy, tzn. dzieli swoją modlitwę na dwie części, przedzielone rozważaniem jej przez śpiewaków i spontanicznym refrenem.

J. Gdy wstawiennik zakończy modlitwę, śpiewacy zaczynają rozważanie fragmentu w powiązaniu z intencją modlitwy. Śpiewają krótkie frazy, używając języka i sformułowań biblijnych. Po dwóch „kółkach” lider uwielbienia lub lider refrenów tworzą refren, którym kończą dany cykl.

K. Obraz jaki miał pewien znany wstawiennik: Przyszedł przed zamek Króla i jako wstawiennik zaczął wypowiadać swoje prośby. Jednak nic się na zamku nie zaczęło dziać, więc zaczął wykrzykiwać je jeszcze głośniej. Po dłuższym czasie, otworzyło się małe okno na górze muru i ktoś z niego zawołał: tak to nie działa! Nie przyszedłeś do Króla, nie spędziłeś z Nim czasu, nie opowiedziałeś Mu jakim wspaniałym jest władcą a od razu wykrzykujesz swoje potrzeby. Wniosek: Zanim wejdziesz na mury, zawsze przejdź przez ogród, czyli nigdy nie zaczynaj wstawiennictwa bez uwielbienia!

J. Ważne tematy do modlitwy wstawienniczej

A. Aborcja:


1. Jest jedną z najgorszych zbrodni przeciwko ludzkości. Co roku na całym świecie ginie z tego powodu aż 53 miliony dzieci! (wg raportu WHO z 1997 roku). Aborcja jest zatem drugą przyczyną śmierci na świecie. Na całym świecie aborcję tłumaczy się ryzykiem utraty zdrowia (6,1%) oraz wszelkiej maści przyczynami społecznymi i psychicznymi. Największą z nich jest niechęć do wychowywania dziecka (25%). A więc w ciągu roku ok. 13 milionów bezbronnych dzieci jest zabijanych! Przewodnicząca Komisji Zdrowia Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu Olga Borzowa przedstawiła raport na temat liczby aborcji dokonywanych w Rosji:
• 2006 roku - 1 mln 582.000
• 2002 roku było 2 mln 138.000
• 1990 roku - nawet 114 na 1.000
2. W ostatnich dniach Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy sporządziło raport w którym wzywa kraje, które nie zalegalizowały do tej pory aborcji (Polska, Irlandia, Malta) do jej zalegalizowania. Raport został przegłosowany 14 kwietnia. W krajach Unii Europejskiej przeprowadza się rocznie milion 200 tysięcy zabiegów usunięcia ciąży. To tyle, ile wynosi populacja Malty i Luksemburga razem wziętych - wynika z raportu niezależnego hiszpańskiego Instytutu Polityki Rodzinnej.
3. Modlimy się o powstrzymanie aborcji na świecie a także o to, aby Polska uległa presji UE w sprawie legalizacji aborcji.

b. Handel ludźmi:


1. To nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywane seksualnie to zjawisko niezwykle rzadkie).
2. W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje obecnie wszelkie działania nakierunkowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest zazwyczaj z użyciem przemocy, co jest dla ofiar ogromnym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Ofiary handlu żywym towarem doświadczają często w efekcie traumatycznych przeżyć chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień.
3. Wobec ofiar stosowane są działania naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Pozostałe czyny karalne, których dopuszczają się agresorzy wobec ofiar to naruszenia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza wobec cudzoziemców.
4. Polska stanowi ważny europejski ośrodek dla handlarzy żywym towarem - pisze dziennik "Polska". Każdego roku przez nasz kraj przerzuca się aż 15 tysięcy osób. Polska jest źródłem, punktem tranzytowym i docelowym dla kobiet z Ukrainy, Mołdawii, Rumunii, Białorusi, Litwy, Rosji, Bułgarii, Kamerunu, Somalii, Ugandy i Wietnamu. Niektóre z nich zostają w Polsce, wiele jest przerzucanych do Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Japonii. Polki są sprzedawane do Włoch, Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii i do Izraela w celach pracy niewolniczej, a głównie w celach wyzysku seksualnego.
5. Formy handlu ludźmi:
• handel dziećmi - nielegalne adopcje, często zagraniczne, oraz "sprzedaż" osoby niepełnoletniej pedofilom;
• handel kobietami - nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucji, ewentualnie nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę w celu uprawiania prostytucji, ale przedstawianie im nieprawdziwego obrazu warunków, w jakich to się będzie odbywało;
• handel narządami - sprzedaż (nielegalna w większości państw) organów pobieranych od żywych dawców;
• handel tanią siłą roboczą - za swoją pracę osoby takie otrzymują  wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo danego kraju, zarówno ich pobyt jak i praca są nielegalne.
6. Kilka danych dla zobrazowania skali zjawiska:
• ONZ przypuszcza, że nawet do 4 milionów kobiet i dzieci jest wykorzystywanych w przymusowej prostytucji i pracy;
• co 30 sekund, czyli około 2.500 osób dziennie, staje się ofiarami handlu ludźmi;
• raport UNICEF: ponad 1 milion dzieci na świecie jest sprzedawanych w celach niewolnictwa seksualnego. Około 30 milionów dzieci straciło dzieciństwo w ostatnich 30 latach;
• szacunkowe dane wskazują na to, ze około 27-30 milionów osób jest poddawanych współczesnemu niewolnictwu, 70-75% to ofiary niewolnictwa seksualnego;
• handel w celach seksualnych jest jedną z najszybciej wzrastających praktyk - stając się wielomilionowym biznesem.

C. Kościół prześladowany:


1. Według danych podawanych przez instytucje zajmujące się badaniem tego tematu (np. Open Dors), jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa skala prześladowań nie była tak ogromna jak w dniach dzisiejszych.
2. Tysiące osób oddaje rocznie życie za Jezusa a około 100 milionów osób prześladowanych jest w inny sposób w 50 krajach świata. Krajami, w których najbardziej prześladuje się uczniów Jezusa są:
• Korea Północna;
• Somalia;
• Syria;
• Irak;
• Afganistan;
• Arabia Saudyjska;
• Malediwy;
• Pakistan;
• Iran;
• Jemen;
• Pełną listę możesz zobaczyć na stronie Open Dors Polska

D. Kościół w Polsce i na świecie:


1. Aby Bóg go oczyścił, uświęcił i aby pełnił wolę Boga;
2. O jedność - aby świat uwierzył, że Ojciec posłał Jezusa;
3. O świętość - aby Bóg oczyścił go z wszelkiego grzechu;
4. O mądrych i dobrych pasterzy.

e. Naród żydowski


1. Modlitwa za naszych starszych braci zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w naszych modlitwach. Musimy mieć świadomość tego, że Bóg nigdy nie odrzucił swego ludu i ponowne przyjście Jezusa jest związane właśnie z tym narodem - Jezus bowiem powróci do Jerozolimy na wołanie i zaproszenie Narodu wybranego.
2. Zgodnie z psalmem (Ps 122:6), chcemy modlić się o pokój dla Izraela a także o zwrócenie serc Izraelitów do Boga i poznanie Jezusa:
• by uznali Jezusa za Mesjasza;
• by Jezus objawiał im się w snach i wizjach;
• o pokój dla Jeruzalem - by Bóg strzegł i chronił Jeruzalem;
• by Kościół pokutował za teologię zastąpienia i wszelkie zło, jakie przez Niego spadło na Izrael;
• "byśmy my, jako nawróceni z narodów przyjęli się jako wszczepione gałązki w drzewo oliwne obrazujące Izrael";
• o prawdziwe, rzeczywiste relacje z Żydami Mesjańskimi, o to by zaistniała prawdziwa jedność między nami;
• o przywódców Kościołów, by odważnie w proroczy i apostolski sposób pokierowali ku przemianie Kościoła by mógł on się zjednoczyć z Żydami Mesjanistycznymi;
• by Mesjańscy Żydzi zajęli miejsce tego "starszego brata";
• o to by doszło do zwołania powszechnego Soboru Jerozolimskiego II;
• by zostało objawione, jak ważny jest Izrael i naród żydowski;
• by wypełniły się proroctwa Iz 6, Oz 3, Ez 36 mówiące o otwarciu oczu Izraela;
• byśmy stali się zgodnie z Ef 2:15 "jednym nowym człowiekiem" – ludem Bożym.

F. Sieroty i wdowy i bezdomnych:


1. Bóg jest Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem (Ps 68:5-6), chcemy się więc modlić za sieroty, żeby Bóg pobudził serca ludzi i uwolnił nad nami ducha adopcji, jak też wylał na nasze miasta i kraj ducha współczucia dla samotnych:
• o wylanie Ducha adopcji na Kościół, aby otworzył serca wierzących na adopcję;
• o rodziców - aby byli świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem za wychowanie dzieci;
• o współczujące serca dla wierzących, aby umieli dostrzec samotnych, opuszczonych i bezdomnych;
• o wylanie Ducha na tych, którzy są sierotami, bezdomnymi czy samotnymi, który ich uleczy, opatrzy i pocieszy.

G. Uzdrowienie chorych i cierpiących.


1. Wierzymy, że Bóg chce poruszać się i uzdrawiać chorych tak, jak czynił to wtedy, kiedy Jezus przebywał na ziemi. Jezus obiecał, że Jego uczniowie będą dokonywali większych dzieł, bo On idzie do Ojca.
2. Teraz Jezus siedzi po prawicy Boga i wstawia się nieustannie za nami! Chcemy więc modlić się o to, żeby Bóg uzdrawiał chorych i cierpiących, żeby Ojciec w niebie doznał chwały.

h. O Domy Modlitwy 24/7 w Polsce i na świecie - aby powstawały miejsca nieustannej modlitwy, przez które Bóg będzie się objawiał:


1. o muzyków, śpiewaków i wstawienników;
2. aby Ojciec zbudował dom chwały i adoracji dla Jezusa, w którym będziemy przez Jezusa zanosić do Niego błagania;
3. o Bożą ochronę i Obecność Bożą podczas spotkań;
4. o Ducha proroczego - abyśmy mogli obwieszczać Jego wyroki.

i. Polskę i miasta w których żyjemy - aby dobry Bóg zachował nas od złego i ludzi przewrotnych i złych:


1. aby Bóg ochronił nas przed naszymi wrogami;
2. abyśmy okazali się posłuszni Bogi i wypełnili Jego wolę;
3. aby nasi rządzący nie sprzeciwiali się prawu bożemu;
4. aby nasze prawa były w zgodzie z prawem bożym;
5. aby w naszych miastach panowała sprawiedliwość i dobrze żyło się w nich mieszkańcom;
6. o przebudzenie w miastach, miasteczkach i wioskach.