Dążąc do stylu życia Królestwa Bożego

Kazanie na GórzeDążąc do stylu życia Królestwa BożegoCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobisteCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobisteCharakter,Królestwo Boże,Modlitwa,Słowo Boże,Życie osobistePL114Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:35 AMKazanie na Górze jest konstytucją Królestwa Bożego.
Jest najbardziej wyczerpującą wypowiedzią Jezusa na temat roli wierzącego współpracującego z łaską Bożą i jest "papierkiem lakmusowym" mierzącym nasz duchowy rozwój oraz jakość służby.
W tym kazaniu Jezus wzywa swój lud do doskonałego posłuszeństwa oraz do tego, aby uczynili wartości Kazania głównym celem w swoim życiu.
Robimy to starając się iść w całym świetle, które Duch daje nam.
Dążenie do posłuszeństwa nie jest tym samym co jego osiągnięcie.
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Kazanie na Górze: podstawowe wartości KRÓLESTWA
  1. Kazanie na Górze jest konstytucją Królestwa Bożego. Jest najbardziej wyczerpującą wypowiedzią Jezusa na temat roli wierzącego współpracującego z łaską Bożą i jest "papierkiem lakmusowym" mierzącym nasz duchowy rozwój oraz jakość służby. W tym kazaniu Jezus wzywa swój lud do doskonałego posłuszeństwa oraz do tego, aby uczynili wartości Kazania głównym celem w swoim życiu. Robimy to starając się iść w całym świetle, które Duch daje nam. Dążenie do posłuszeństwa nie jest tym samym co jego osiągnięcie.
   Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 5:48)
  2. Jezus wzywa nas do życia ośmiu błogosławieństwami (Mt 5:3-12), co jest doskonałym posłuszeństwem (Mt 5:48). Osiem Błogosławieństw obejmuje: bycie ubogim w duchu, duchowy smutek, chodzenie w pokorze/cichości, głód sprawiedliwości, okazywanie miłosierdzia, czystość serca, wprowadzanie pokoju i znoszenie prześladowań.
  3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5:3-10).
  4. Przegląd: w Kazaniu na Górze Jezus wzywa nas do życia Ośmiu błogosławieństwami (Mt 5:3-12), doskonałego posłuszeństwa (Mt 5:48), opierania się 6 pokusom (Mt 5:21-48) oraz wykonywania 5 aktywności (Mt 6:1-18), co ustawia nasze serca w miejscu, w którym za darmo przyjmujemy więcej łaski. Robimy to wszystko z pewnością, że otrzymamy Jego nagrodę (wieczną/doczesną Mt 6:19-24) i Jego zabezpieczenie (Mt 6:24-33). Robimy to bez krytykowania innych, którzy podążają za Bogiem z mniejszą intensywnością lub którzy sprzeciwiają nam (Mt 7:1-6), podczas gdy prosimy Jezusa, aby interweniował w naszych relacjach w (Mt 7:7-12) Nie rezygnujemy jednak z naszego podążania za Bogiem całym swym sercem (Mt 7,13-14), potrafiąc rozróżnić fałszywe rozumienie łaski (Mt 7:15-20). Robimy to wszystko wiedząc, że nasze posłuszeństwo będzie poddane próbie (Mt 7:21-27). Podążając za tymi prawdami, Jezus powiedział, że będziemy mieć wpływ na społeczeństwo (Mt 5,13-16) i będziemy wielcy w Jego oczach (Mt 5:19), otrzymamy skarby w niebie (Mt 6:19-20) i będziemy żyć w tym wieku mając przepełnione radością serca z powodu Jego łaski (Mt 6:22-23).
  5. Błogosławieństwa są niczym 8 pięknych kwiatów w „ogrodzie naszego serca", które Bóg chce, aby w pełni rozkwitły. Określają one miłość, pobożność i duchową dojrzałość i opisują styl życia królestwa. We wszystkich Bożych przykazaniach obecna jest obietnica otrzymania łaski w ich wypełnieniu.
  6. Te 8 kwiatów musi być uprawianych przez "pielenie ogrodu" poprzez przeciwstawianie się 6 pokusom związanymi z naszymi naturalnymi żądzami w (Mt 5:21-48) oraz poprzez "nawadnianie naszego ogrodu" poprzez realizację 5 aktywności (Mt 6:1-18).
  7. 6 pokus: gniew, niemoralność, łamanie przymierza małżeńskie, składanie fałszywych świadectw, domaganie się praw osobistych i życie w duchu zemsty (Mt 5:21-48).
  8. 5 działań królestwa: modlitwa, post, dawanie, służenie, błogosławienie wrogów (Mt 6:1-18) są duchowymi ćwiczeniami, które ustawiają nasze serca przed Bogiem, aby za darmo otrzymać więcej łaski.
 2. Osiem błogosławieństw: krótkie definicje (Mt 5:3-12)
  1. Być ubogim w duchu ("albowiem ich jest królestwo niebieskie" - (Mt 5:3) jest uznanie, że potrzebujemy pomocy, aby podtrzymać nasze serca w stanie, by były w pełni poświęcone Panu. Rozumiemy, że jesteśmy w wielkiej potrzebie przełomu w naszym sercu, służbie, kościele lub też w społeczeństwie.
  2. Wzdychanie (smucenie się) za przełomem ("albowiem oni będą pocieszeni" - (Mt 5:4) oznacza bycie zdesperowanym, aby być ekstremalnym w osiągnięciu przełomu dla naszego serca, służby, kościoła lub sprawiedliwości w społeczeństwie.
  3. Chodzenie w cichości/pokorze ("posiądą ziemię" - (Mt 5:5) oznacza życie stylem wyrzeczeń lub oznacza posiadanie ducha sługi w zakresie korzystania z naszych naturalnej siły i zasobów (czas, pieniądze, reputacja, itp.). Cichość i pokora mówią korzystaniu z naszych zasobów lub autorytetu w duchu sługi w służbie innym, bez spodziewania się jakichkolwiek korzyści.
  4. Głód i pragnienie sprawiedliwości ("albowiem oni będą nasyceni" - (Mt 5:6) oznacza wytrwałą wierność w szukaniu Boga z całego serca dla przełomu Jego królestwa w naszym życiu i w innych. Mówi to o byciu konsekwentnym, niezmiennym mimo zmieniających się sezonów. Mówi o niepowracaniu do rozczarowania czy też poczucia bycia urażonym z powodu tego, w jaki sposób ludzie nas traktują lub jak reagują.
  5. Odnoszenie się do innych z miłosierdziem ("albowiem oni miłosierdzia dostąpią" - (Mt 5:7) oznacza traktowanie innych w duchu łagodności, gdy błądzą duchowo lub atakują, przeciwstawiają się lub zawodzą. Mamy okazać im miłosierdzie, podobnie jak my otrzymujemy miłosierdzie Boże mimo naszych licznych niedociągnięć (Ps 130:3-4). Mówi też o byciu współczującym i byciu pomocnym ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwość.
  6. Mieć czyste serce ("oni Boga oglądać będą" - (Mt 5:8) oznacza dążenie do chodzenia w czystości w naszych myślach (nie gorycz lub niemoralność, itp.) oraz oznacza czystość w naszych motywacjach (pomagając ludziom naprawdę osiągnąć korzyść).
  7. Wprowadzać pokój ("nazwani synami Bożymi będą" - (Mt 5:9) - to błogosławieństwo mówi o łasce w kwestii wprowadzania pokoju lub uleczenia dla złamanych relacji w rodzinach, pracy, Kościele, czy w społeczeństwie.
  8. Cierpienie prześladowań ("ich jest królestwo" - (Mt 5:10-12) oznacza znoszenie ataków w celu złupienia królestwa Szatana, ponieważ działamy w mocy i walczymy sprawiedliwość.
  9. Jezus zaprasza "kto", „ktokolwiek" oznacza że „każdy" może być wielkim w Jego królestwie poprzez chodzenie w Ośmiu błogosławieństwach.
  10. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (Mt 5:19)
  11. Każdy, kto dobrze widzi, będzie miał żywe serce, które jest pełne światła. Lampą ciała, która przynosi światło do naszego wewnętrznego człowieka jest oko serca. "Ciało" oznacza całą naszą osobę.
  12. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! (Mt 6:22-23)