Psalm 145:9-13

Rozważania Słowa BożegoPsalm 145:9-13Domy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:50 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!
Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.


 1. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła:
  • Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogę grzesznikom (Ps 25:8)
  • Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność (Wj 34:6)
  • Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka (Ps 34:9)
  • Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca (Ps 73:1)
  • Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia (Ps 100:5)
  • Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe (Ps 135:3)
  • Wychwalajmy Pana Zastępów, bo dobry jest Pan, bo na wieki Jego łaskawość (Jr 33:11)
  • Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka (Tr 3:25)
  • Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają (Na 1:7)
  • Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś łaskawy i miłosierny, cierpliwy i wielkiej dobroci(Ne 9:17)
  • Zapewnił pamięć swym cudom; Pan jest miłosierny i łaskawy (Ps 111:4)
  • Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu (Dn 9:9)
 2. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią:
  • Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi (Ps 46:9)
  • Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie (Ps 66:3)
  • Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: dokonał dziwów pośród synów ludzkich (Ps 66:5)
  • Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła (Ps 73:28)
  • Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda (Ps 77:12)
  • Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli (Ps 92:6)
  • Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych (Ps 103:6)
  • Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: błogosław, duszo moja, Pana (Ps 103:22)
  • Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty wszystko mądrze uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń (Ps 104:24)
  • Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów (Ps 105:1)
  • Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy (Ps 34:10)
  • Niech się weselą święci wśród chwały, niech się cieszą na swoich sofach (Ps 149:5)
  • Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki (Dn 3:87)
  • Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków (Dn 7:18)
  • Przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo (Dn 7:22)
 3. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,
 4. aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa:
  • Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia (Dn 3:100)
  • Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7:14)
  • Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków (Dn 7:18)
  • A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły wszystkie moce i będą Mu uległe (Dn 7:27)
  • Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 4:17)
  • Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5:3)
  • Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5:10)
  • Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie (Mt 6:10)
  • Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6:33)
  • Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc (1 Kor 15:24)
  • A w niebie powstały donośne głosy mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków (Ap 11:15)
  • I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym (Ap 12:10)
 5. rólestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty:
  • Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże (Ps 93:2)
  • Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody (Ps 45:18)
  • Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona (Iz 9:6)
  • On, Jahwe, jest naszym Bogiem: Jego wyroki obejmują świat cały (Ps 105:7)
  • Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki (Ap 15:4)
  • Twoja jest, o Panie wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje; do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich (1 Krn 29:11)
  • Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy (Ap 7:9)
  • A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja (Ap 19:4)
  • I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący (Ap 19:6)
  • To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego (Ap 3:13)
  • Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności (Dn 3:27)
  • I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe (Ap 16:7)
  • Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego: On jest święty (Ps 99:5)
  • Wysławiajcie Pana, Boga naszego, oddajcie pokłon przed świętą Jego górą: bo Pan, Bóg nasz, jest święty (Ps 99:9) Pan Zastępów przez sąd się wywyższy, Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość (Iz 5:16)
  • I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały (Iz 6:3)
  • Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela (Iz 12:6)
  • Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi (Ap 4:8)
  • I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś (Ap 16:5)