Poznanie Jezusa

Cuda i znakiPoznanie JezusaSkryptySkryptySkryptyPL13Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:37 AMTo materiały szkoleniowe dla dzieci w wieku 6-12.
Nauczania dotyczą podstaw wiary, które przekazane są w formie zrozumiałem dla dzieci w tym wieku.
Wieloletnie doświadczenie Lennego w prowadfzeniu dzieci przełożyło się na bardzo pomocne i praktyczne w prowadzeniu dzieci skrypty, które składają się z fragmentów Pisma Świętego i krótkich pytań w formie testów, które ułatwiają zapamiętanie tych fragmentów.

Słowo Boże ostatecznie ma największą moc przebicia się do serc ludzie i to niezależnie od ich wieku!
Warto zacytować tutaj jeszcze lubione powiedzienie Lennego: "Nie ma Ducha Świętego juniora"!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200
 1. Lekcja 1: Jezus jest w pełni człowiekiem
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Miejsca w Piśmie Świętym, gdzie Jezus pokazuje się jako człowiek:
    1. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (Łk 2:52)
    2. Teraz dusza moja doznała lęku… Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. (J 12:27)
    3. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż. (Hbr 12:2)
    4. Jezus zapłakał. (J 11:35)
    5. A gdy owcę znajdzie, bierze z radością na ramiona. (Łk 15:5)
   2. Miejsca w Piśmie Świętym, gdzie Jezus pokazuje się Swoim uczniom jako Człowiek po Swoim zmartwychwstaniu:
    1. Jezus pokazuje się uczniom (Łk 24:36-43)
    2. Tomasz, który niedowierza, dotyka boku i dłoni Jezusa (J 20:25)
    3. Dwóch idzie z Nim drogą do Emaus (Łk 24:28)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Narodziny Jezusa są opisane w Ewangelii św. Łukasza 2:1-20. Jezus mógł przyjść na ziemię w jakikolwiek sposób, a spodobało Mu się przyjść jako
   2. W Ewangelii św. Łukasza 2:41-51 spotykamy Jezusa jako chłopca w świątyni. Jezus miał wtedy
    lat. Miał rodzinę, prawdopodobnie chodził do szkoły, grał w różne gry, uprawiał sport i wspinał się na drzewa. Wypadły Mu pierwsze zęby i musiał poddawać się strzyżeniu włosów.
   3. Jezus
    – fizycznie i duchowo – a niektórzy nie wierzyli, że był On Synem Bożym, ponieważ znali Go jako sąsiada.
   4. Jezus, chociaż był Bogiem, miał ludzką duszę i ludzkie
    .
   5. Jezus nadal jest
    , nawet po Zmartwychwstaniu. Kiedy powróci, Przyjdzie ponownie na ziemię, aby rządzić i królować jako człowiek, jako Żyd. Będzie stąpać po tej samej ziemi, po której my chodzimy.
 2. Lekcja 2: Jezus jest w pełni Bogiem
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. …a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego… (Dn 7:13-14)
   2. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś… a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. (Ez 1:26)
   3. …Ja byłam przy Nim mistrzynią… (Prz 8:30)
   4. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. (J 10:30)
   5. Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. (J 10:33)
   6. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. (Hbr 1:1-3)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Jezus zawsze był i jest z Ojcem i zawsze był i jest
    . Nie wiemy dokładnie, jak wyglądał, zanim przyszedł w ludzkim ciele, ale niektórzy, jak Daniel czy Ezechiel, widzieli Go w wizjach i powiedzieli nam, że On wyglądał jak człowiek.
   2. Jezus pomagał Ojcu stworzyć
    i
    .
   3. Jezus powiedział wielu ludziom, że był
    Bożym i dokonał wielu znaków i cudów, by pokazać, że naprawdę jest Synem Bożym i że otrzymał moc od Ojca.
   4. Jednak wielu nadal nie wierzyło, że Jezus jest Synem
    , oni myśleli, że On był tylko człowiekiem, który kłamał o tym, kim był.
   5. Jezus przyszedł, by pokazać całemu światu, jaki jest
    . Jezus robił i mówił tylko to, co wcześniej widział, że robił i mówił Ojciec. Kiedy czytamy o Jezusie lub na Niego patrzymy, to widzimy Ojca.
   6. Jezus nie przestał być
    , kiedy stał się
    . Jezus doświadczał tych samych pokus, co wszyscy ludzie, ale dokonał wyboru, by jako człowiek powiedzieć „nie” grzechowi i niegodziwości. To znaczy, że Jezus był jedynym, który mógł przynieść Boga do człowieka i człowieka do Boga.
 3. Lekcja 3: Ukrzyżowanie i przebaczenie
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” (Mt 26:28)
   2. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2:24)
   3. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. (1 J 1:9)
   4. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.” (Kol 1:13-1)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Jezus umarł na
    za nas, ponieważ jesteśmy grzeszni.
   2. Karą za grzech jest
    .
   3. Stare przymierze wymagało
    za grzech poprzez przelanie krwi.
   4. Jezus przyszedł jako ostatnia ofiara, aby zapłacić za wszystkie grzechy i zaoferować
    każdemu z nas.
   5. Jezus nigdy nie zgrzeszył, ale wziął na Siębie nasz
    On nas zastąpił.
   6. Jezus był doskonałym, nieskazitelnym
    który poniósł grzechy całego świata.
   7. Kiedy prosimy Jezusa, aby nam
    i nawracamy się, On jest wierny i sprawiedliwy, przebacza nam i oczyszcza z wszelkiej niesprawiedliwości.
 4. Lekcja 4: Chwała Zmartwychwstałego Pana
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. … On sam stanął pośród nich… Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam» … rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. (Łk 24:36-43)
   2. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie … I rzekli: … Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».” (Dz 1:9-11)
   3. Ujrzałem … kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia … (Ap 1:13-14)
   4. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego … i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. (Mt 24:30)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Po tym, jak umarł na Krzyżu, Jezus
    z martwych.
   2. Kiedy Jezus powstał z martwych, pokazał, że był potężniejszy niż
    , grzech i piekło. On jest Synem Bożym!
   3. Kiedy Jezus zmartwychwstał,
    posadził Go na wyżynach niebieskich, ponad wszelką władzą, zwierzchnością i mocą (Ef 1:20-21). On jest zmartwychwstałym Królem!
   4. On uczynił dla nas
    , abyśmy mogli pójść do Niego i Ojca i żyć z Nimi na wieki! On jest naszym Arcykapłanem!
   5. Co otrzymujemy przez moc zmartwychwstania Jezusa?
    1. Jesteśmy
     ze wszystkich naszych grzechów i stajemy się nowym stworzeniem (2 Kor 5:17).
    2. Będziemy
     w Nowym Jeruzalem z Nim na wieki jako królowie i kapłani(Ef 2:6).
    3. Otrzymujemy
     (J 16:7).
 5. Lekcja 5: Jezus, nasza wspaniała obsesja
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Mnie… została dana ta łaska: ogłosić… niezgłębione bogactwo Chrystusa… (Ef 3:8)
   2. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość [wspaniałość] poznania Chrystusa Jezusa…" (Flp 3:8)
   3. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego… tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy… otrzymali… Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych." (1 Kor 2:10-12)
   4. Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siębie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów - to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. (Prz 2:1-5)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Warunek #1: "Jeśli nauki Me
    " – przyjąć Jego słowa oznacza być im posłusznym, nie zaniedbywać ich, nie odrzucać. Nastawiamy serce, aby żyć w całkowitym posłuszeństwie wobec Jego przykazań.
   2. Warunek #2: "Jeśli u siebie wskazania [Słowo]" – Gromadzimy Boże przykazania w sobie przez napełnianie umysłu Jego Słowem. Napełniamy umysł Jego Słowem przez czytanie Biblii, medytacje nad wersetami, a następnie wykorzystanie ich do rozmowy z Jezusem.
   3. Warunek #3: "Jeśli ku mądrości
    swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe
    " – Musimy podejść do Słowa z otwartym sercem, w postawie pokory i gotowości do przyjęcia pouczenia. Pan tych, którzy są pokorni, wprowadza w głębszą prawdę o Sobie.
   4. Warunek #4: "Tak, jeśli
    rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę" – Musimy otworzyć usta i prosić o więcej objawienia Boga. Pan słyszy nasze słabe słowa, kiedy prosimy o wiecej objawienia i zrozumienia i daje tym, którzy proszą.
   5. Warunek #5: "Jeśli
    jak srebra i
    jak skarbów" – szukanie ukrytych skarbów pochłania czas i siły. My musimy nasz czas i energię przeznaczać na szukanie Jezusa.
 6. Lekcja 6: Wezwanie do kochania całym sercem
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. (Mt 22:37-38)
   2. Objawiłem… Twoje imię… aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była. (J 17:26)
   3. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. (Ap 2:4)
   4. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. (Ps 91:14)
   5. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. (Łk 10:42)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Kochać Boga to
    rzecz dla Boga. Jezus nazwał to pierwszym przykazaniem, a pierwszą opcją (wyborem, możliwością).
   2. Bóg ma wszystko, jednak szuka czegoś, czego nadal pragnie najbardziej. Tajemnica naszego istnienia znajduje się w tej prawdzie. On chce naszej dobrowolnej
    .
   3. Wielu szuka poznania Bożej woli. Jezusowi chodzi o naszą
    i wszystko, co Bóg robi, robi przede wszystkim z miłości.
   4. Chrześcijaństwo jest ciągłym spotkaniem miłości z
    .
   5. Jezus się, aby Jego lud w sposób nadprzyrodzony został umocniony, aby kochać Go miłością
    .
   6. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat tego, co osiągnęliśmy. Naszą duchową
    określa to, że Bóg nas kocha i my kochamy Boga.
   7. Musimy dokonać stanowczego
    , że będziemy kochać Boga całym sercem.
   8. Musimy
    najlepszą cząstkę, jak Maria. Jezus Mówi, że jest to jak nagroda, która nigdy nie zostanie nam odebrana.
 7. Lekcja 7: Kochać Boga całym umysłem
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (Kol 3:2)
   2. Ale jedno czynię: zapominając o tym, co poza mną, usilnie podążam ku temu, co przede mną. (Flp 3:13)
   3. Umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Jud 17)
   4. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, [myślą]o tym, co duchowe. (Rz 8:5)
   5. Wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi. (2 Kor 10:5)
   6. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł… odnówcie się w duchu umysłu waszego. (Ef 4:17:18:23)
   7. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. (Rz 12:2)
   8. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. (Rz 8:6)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Język umysłu to obrazy. Obrazy powstają w umyśle, gdy o czymś
    .
   2. Kochanie Boga całym umysłem, wymaga, abyśmy poświęcali czas na "usilne dążenie", aby nasz umysł był napełniany Bożym
    .
   3. Musimy dokonać
    , aby "usilnie dążyć" do kochania Boga.
   4. Musimy
    Boga o Ducha mądrości i objawienia, by nam pomógł zgodzić się z prawdami Jego Słowa.
   5. To, co wkładamy do naszego umysłu i to, co robimy, kształtuje nasze
    – obrazy, które widzimy w głowie. Niektóre wspomnienia pomagają nam kochać Boga całym umysłem, a inne powstrzymują nas od kochania Go całym umysłem.
   6. Nasz umysł może zostać
    (stać się jak nowy), przez pomoc Ducha Świętego, przez napełnianie umysłu Bożym Słowem, przez zgadzanie się z Bożą prawdą i przez podejmowanie decyzji, że nie będziemy napełniać umysłu ciemnymi obrazami lub działaniami.
 8. Lekcja 8: Kochać Boga ze wszystkich sił
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. (Mk 12:30)
   2. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12:9)
   3. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. (Hbr 6:10)
   4. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi… Gromadźcie sobie skarby w niebieBo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje…" (Mt 6:19-21)
   5. Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. (Mt 6:24)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Nasze siły to zarówno fizyczne zdolności jak i inne zasoby, takie jak (wymień trzy)
    ,
    ,
    .
   2. Kochać Boga ze wszystkich sił oznacza oddanie naszych sił
    i Jego celom.
   3. W Ewangelii św. Mateusza (Mt 6:1-18) Jezus podkreślił pięć działań, którymi możemy wyrazić miłość do Boga, angażując nasze siły
    1. w odosobnieniu – oddajemy czas i energię na rzecz Bożych celów, aby pomagać innym
    2. w ukryciu – oddajemy pieniądze, aby służyły Bożym celom, zamiast kupować za nie to, co chcemy lub odkładać je na wszelki wypadek.
    3. – przeznaczamy czas i angażujemy swe emocje w szukanie Boga dla siebie i dla innych .
    4. błogosławimy naszym wrogom – rezygnujemy z wypowiadania słów i ze swojej reputacji.
    5. od jedzenie i innych przyjemności – robimy miejsce dla Boga. Post z czasem zmiękcza i uwrażliwia nasze serce, abyśmy mogli przyjąć łaskę potrzebną do tego, by mocniej kochać Jezusa.
 9. Lekcja 9: Święte zobowiązanie - Przyjaciele Oblubieńca
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. (J 3:29)
   2. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. (Łk 1:16-17)
   3. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. (Łk 3:3)
   4. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. (J 17:20-24)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Jan użył przykładu ceremonii zaślubin, aby opisać , o co chodziło w jego życiu:
    1. Oblubieniec = Mąż =
    2. Oblubienica = Kościół =
    3. Przyjaciel Oblubieńca = Jan Chrzciciel =
   2. Jako przyjaciele Jezusa,
    dla Niego drogę, aby przyszedł (Łk 1:16-17), mówiąc innym o Jego przyjściu i pomagając im się przygotować.
   3. Jako przyjaciele Jezusa, staramy się, aby cała
    na Jezusie, a nie na naszej służbie czy na nas.
   4. Jako przyjaciele Jezusa:
    1. jako przyjaciel – dokonujemy wyboru, by przebywać w Bożej obecności, dokładać wszelkich starań, aby poznać Słowo Boże i trwać na modlitwie.
    2. jako przyjaciel – musimy słuchać Bożego głosu, a gdy go słyszymy, jesteśmy mu od razu bezwarunkowo posłuszni.
    3. jako przyjaciel - jeśli dokonujemy wyboru, aby przebywać w Bożej obecności i słuchać Jego głosu, będziemy pełni radości i uwielbienia, ponieważ będziemy blisko Boga i będziemy Jego przyjaciółmi!
 10. Lekcja 10: Święte zobowiązanie - Model modlitwy
  1. Werset Pisma Świętego
   I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: "O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań… U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach… u nas, u naszych królów, u naszych przywódców i u naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Cały Izrael przekroczył Twoje Prawo i pobłądził, nie słuchając Twego głosu… A teraz, Panie, Boże nasz, który wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jak to jest dziś: zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. Panie, według Twojego miłosierdzia, niech ustanie Twój zapalczywy gniew nad Twoim miastem, Jerozolimą… Teraz zaś, Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i jego błagań i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona - ze względu na Ciebie, Panie! Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie! Odpuść, Panie! Panie, miej na uwadze i działaj niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże! Bo Twojego imienia wzywano nad Twym miastem i nad Twym narodem." (Dn 9: 4-19)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Do kogo zwraca się Daniel? Wymień imiona Boga, których używamy w modlitwie:
    ,
    ,
    .
   2. Jak modli się Daniel jako kapłan? To jest model dla naszej modlitwy!
    1. On modli się
     . Daniel pamięta, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że wszelka władza należy do Niego. On nie próbuje powiedzieć Bogu, co On powinien zrobić, On nie narzeka, ani nie mówi Bogu, że On nie ma racji.
    2. Pełen
     . Daniel nie modli się tak: Nikt Ciebie nie słuchał, więc proszę, abyś im wybaczył". W zamian on mówi: "MY zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. MY postąpiliśmy niegodziwie. Daniel występuje w imieniu CAŁEGO narodu, a nie tylko tych, którzy grzeszą..
    3. Przypominając Bogu o Jego
     . Bogu bardzo podoba się mówienie nam, co On chce zrobić, abyśmy następnie byli zafascynowani tym, że On to rzeczywiście robi! Kiedy przypominamy Bogu o Jego obietnicach, to nie dlatego, że ON zapomniał, ale po to, abyśmy my sami pamiętali! Bóg nigdy nie zapomina o Swoich obietnicach.
    4. Prosząc Boga, aby
     i aby
     . Tutaj zaczynamy współpracować z Bożym sercem. Kiedy prosimy Boga, aby działał, to w rzeczywistości modlimy się o to samo, o co On się modli! Duch Święty pomaga modlić się o te same rzeczy, które Bóg ma na sercu.
 11. Lekcja 11: Święte zobowiązanie - Modlitewne czytanie Pisma Świętego
  1. Wersety Pisma Świętego
   1. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. (J 5:39-40)
   2. aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. (Ef 1:17)
   3. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. (Mt 6:13)
   4. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (J 17:15)
   5. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim… (1 J 2:27)
  2. Uzupełnij zdania
   1. Dwie kategorie odnoszące się do modlitewnego czytania Pisma Świętego (medytacji nad Pismem Świętym):
    1. Wersety, które koncentrują się na napominaniu nas, "abyśmy
     " w Słowo Boże. Na przykład, wykorzystaj wersety, które mówią, że Bóg nas kocha, przebacza nam, prowadzi nas, chroni, zaopatruje, itd.
    2. Wersety, które koncentrują się na napominaniu nas, "abyśmy
     " Słowu Bożemu. Na przykład wykorzystaj wersety, które nakazują nam kontrolować swój język, służyć sobie nawzajem, uniżyć się, oddawać Bogu czas i pieniądze, itd.
   2. Wersety, które napominają nas, abyśmy "wierzyli" w Jego Słowo
    1. Po pierwsze,
     Bogu za jakąś szczególną prawdę. Na przykład, mówimy: "Dziękuję Ci, że mnie kochasz, że mi przebaczyłeś. Ufam Ci, że mnie będziesz prowadzić, chronić i że zaopatrzysz moje potrzeby."
    2. Po drugie, prosimy Boga, aby nam
     więcej. Na przykład, módl się: "Ojcze, objaw mi, jak bardzo mnie kochasz".
   3. Wersety, które napominają nas, abyśmy "byli posłuszni" Jego Słowu
    1. Po pierwsze,
     być Bogu posłuszni w konkretny sposób pokazany w życiu postaci biblijnej lub jakimś fragmencie. Na przykład, powiedz Bogu: "Postanawiam w sercu kochać Cię i być Tobie posłuszny w mowie, w spędzaniu czasu, wydawaniu pieniędzy, itd."
    2. Po drugie,
     Boga, aby nas umocnił, abyśmy mogli być posłuszni konkretnej prawdzie lub mogli naśladować osoby oddane Bogu. Na przykład, módl się następująco: "nie dopuść, abym uległ pokusie (Mt 6:13) albo "ustrzeż mnie od złego" (J 17:15).
    3. : zapisuj swoje myśli i modlitwy podczas "modlitewnego czytania" Pisma Świętego. To pomaga uchwycić prawdy, które Duch nam daje i wzrastać w modlitewnym dialogu z Bogiem.