Wprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nas

Rozważania Słowa BożegoWprowadzenie - Słowo Boga skierowane do nasDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożeDomy Modlitwy,Słowo BożePL127Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:51 AMSłowo Boże jest jak miecz, który nas przeszywa, jest lampą u naszych stóp, jest życiem i prawdą…

Ale Izajasz podaje nam jeszcze jedną prawdę o Słowie Bożym:
Słowo jest jak deszcz, który nawadnia ziemię - ono nawadnia nasze serca, dusze i ciała a kiedy wykona wszystko, co Bóg zamieżył - wraca do Niego!

Bóg kocha Swoje Słowo dlatego warto je studiować, rozważać a potem wypowiadać, lub wyśpiewywać - czyli oddawać Bogu, od którego wyszło…
Okładka skryptuOkładka skryptu150200 Od 2008 roku naszej wędrówce do Boga, towarzyszy śpiewane rozważanie Słowa Bożego oraz adoracja i wstawiennictwo oparte o wersety Biblijne.
Można powiedzieć, że jest to: Lectio divina - laudis canticum - muzyczna odmiana metody studiowania Słowa Bożego znana od dawna w Kościele.

Sama Lectio divina podaje nam pewne zasady studiowania Słowa Bożego, które zresztą są wewnętrznymi regułami samej Biblii:
  1. Modlitwa: czyli czytanie Słowa Bożego musi stać się spotkaniem z Bogiem
  2. Wytrwałość: pełniejsze zrozumienie Pisma Świętego możliwe jest dopiero przy wytrwałej wieloletniej lekturze
  3. Chrystocentryzm: przy czytaniu Starego Testamentu musimy pamiętać że odsłania się on w Chrystusie a Nowy Testament mówi o życiu Chrystusa
  4. Tradycja: lektura Biblii powinna być zgodna z nauczaniem Kościoła, bo "żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśnienia". (2 P 1:20)

Centralne miejsce Słowa Bożego

O wielkim znaczeniu Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i całego Kościoła napisano już tysiące książek, więc umieścimy tutaj tylko kilka myśli.
Święty Hieronim (420) powiedział: "Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą; ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa".

Sobór usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali "wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa". (Flp 3:8)
Nieznajomość Pisma Świętego jest bowiem nieznajomością Chrystusa.
Słowo, podczas słuchania którego, słyszymy Boskie wypowiedzi.(KO 25).

Słowo Boże jest dla Kościoła pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego.
Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świętym.
Tak wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ona dla kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego.(KO 21)

Chrystus jest bowiem obecny w Swoim Słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. (KL 7)

Tak więc przez czytanie i studium Ksiąg Świętych, Słowo Boże szerzy się jest wysławiane (2 P 3:1), a Skarbiec objawienia powierzony Kościołowi - serca ludzkie coraz więcej napełnia. (KO 26)

Pismo należy głosić, słuchać go, czytać, przyjmować i przeżywać jako słowo Boże, ślad za Tradycją Apostolską, od której jest nieodłączne. (VD 7)

Święty Jan od Krzyża napisał "Idąc bowiem za pismem Świętym, nie możemy zbłądzić, bo przez nie przemawia Duch Święty".

Wielki duchowości, które naznaczyły dzieje kościoła, zrodziły się dzięki wyraźnemu odniesieniu do Pisma, pisze Benedykt XVI i podaje całą listę przykładów (VD 48):
  • Antoni opat - poruszyło jedno zdanie Chrystusa: "Jeżeli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co posiadasz i daj ubogim a będziesz miał skarb w niebie a potem przyjdź i chodzi za mną" (Mt 19: 21)
  • Aleksander Akoimetoi (V wiek)- poruszony jednym wersetem Biblijnym podczas katechezy "Sprzedaj wszystko co masz i pójdź za mną" - rozpoczął modlitwę dniem i nocą, która trwała ponad 300 lat
  • Bazyli Wielki (ok. 330-379) - w dziele Moralia zapytuję: "Co jest właściwością wiary? Całkowita i niewątpliwa pewność prawdy słów natchnionych przez Boga. Co jest właściwością wiernego? Kształtowanie się z tą całkowitą pewnością według znaczenia słów Pisma Świętego i nie odważenie się, by coś ująć lub dodać"
  • Teresa od Jezusa (1515-1582) - karmelitanka pisze: "Całe zło świata bierze się z braku jasnego poznania prawdy Pisma Świętego. Zaledwie skieruje spojrzenie na Ewangelię Świętą, natychmiast oddycham wonią życia Jezusa i wiem, w którą biec stronę".

A zatem podstawą wszelki autentycznej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przekazywane, przyjęte, celebrowane i rozważany w Kościele. (VD 121)


Działanie Słowa Bożego

Prorok Izajasz daje nam ciekawy obraz działania Słowa Bożego:
Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55:10-11)


W słowie tym Bóg zapewnia nas, że Jego Słowo dokonuje to, co On sam zamierzył - podobnie do deszczu, który nawadnia ziemię.

Kiedy czytamy Słowo Boże, wypowiadamy je lub wyśpiewujemy, ono wykonuje pracę - w nas samych, w słuchaczach, w świecie…

Dlatego tak ważne jest posługiwanie się Słowem Bożym - wypowiadając je pozwalamy, aby ono wykonało bożą pracę i wróciło do samego Boga!

I już na ostatnia myśl dotycząca Słowa Bożego, która dostrzeżona została przez Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym - Słowo Boże jest pokarmem dla nas!
Sam wszak Bóg poucza nas o tym a Jezus potwierdza, opierając się pokusie diabelskiej:
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Pwt 8:3; Mt 4:4)