Modlitwy za Izrael

Dom Modlitwy - VademekumModlitwy za IzraelDomy Modlitwy,Uwielbienie,WstawienictwoDomy Modlitwy,Uwielbienie,WstawienictwoDomy Modlitwy,Uwielbienie,WstawienictwoPL16Wrocław24Logo nauczaniaLogo Wrocław24100100ul. Piekarska 1654-067WrocławPL10/13/2021 10:36:35 AMJeżeli nie wiesz, co to jest Dom Modlitwy a chciałbyś się dowiedzieć, to zacznij w tym miejscu!
Tu znajdzesz odpowiedzi na wszystkie pytania a także materiały, które nam służą joko podstawa do modlitwy:
  • modlitwy apostolskie - używane we wstawiennictwie
  • modlitwy adoracyjne - używane do uwielbiania Boga
  • modlitwy za Izrael - używane w czasie modlitwy za Naród Wybrany
Wszystko oczywiście oparte o Słowo Boże!
Okładka skryptuOkładka skryptu150200 Kilka fragmentów Pisma Świętego odnoszących się do Izraela - dobra podstawa do modlitwy za Naród Wybrany!

1Pasterzu Izraela, wysłuchaj!
Ty, który prowadzisz ród Józefa jak owce, co zasiadasz nad cherubami, ukaż się!
Wobec Efraima, Beniamina i Manassesa wzbudź swą potęgę i przyjdź nas wybawić!
Odnów nas, Boże, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy byli zbawieni.
Ps 80:2-4

2Zaczniesz działać i zlitujesz się nas Syjonem.
Nadszedł czas zmiłowania, nadeszła już pora!
Bo Twoi słudzy przejęci są jego ruinami i z bólem patrzą na jego popioły.
Bojaźń ogarnie narody przed Twoim imieniem, o Panie, a wszystkich królów ziemi – bojaźń wobec Twej chwały, gdy Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swej wspaniałości, gdy spojrzy na modlitwę poniżonych i nie pogardzi ich prośbą.
Ps 102:14-18

3Jeruzalem, proś o to, co służy pokojowi, i o pomyślność dla tych, co cię miłują.
Niech pokój będzie w murach twoich i pomyślność w twoich pałacach!
Ze względu na moich braci i bliźnich będę głosił: Pokój tobie!
Ze względu na dom Pana, naszego Boga, życzę ci szczęścia.
Ps 122:6-9

4Naprawdę Pan wybrał Syjon, zapragnął go na mieszkanie dla siebie: "Tu jest mój spoczynek na wieki wieków, tu zamieszkam, zgodnie z mym pragnieniem!”.
Ps 132:13-14

5Przez wzgląd na Syjon nie będę milczał, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, aż zabłyśnie jej sprawiedliwość, a jej zbawienie zapłonie jak pochodnia!
Narody ujrzą twoją sprawiedliwość, a wszyscy władcy twoją chwałę.
I będą cię nazywać nowym imieniem, które Pan sam ci nada.
Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Iz 62:1-3

6Na twoich murach, Jerozolimo, rozstawiłem strażników, przez cały dzień i całą noc, nigdy milczeć nie będą.
Wy, którzy pamiętacie o Panu, nie szukajcie dla siebie wytchnienia i Jemu wytchnienia nie dajcie, dopóki nie umocni Jerozolimy i dopóki nie uczyni jej chwałą na ziemi.
Iz 62:6-7

7Nadejdzie dzień, gdy strażnicy zawołają na górze Efraima: «Wstańcie! Wejdźmy na Syjon do Pana, naszego Boga».
Tak bowiem mówi Pan: Wznieście radosne okrzyki na cześć Jakuba!
Wysławiajcie wodza narodów!
Rozgłaszajcie, chwalcie go i mówcie: «Pan zbawia swój lud, Resztę Izraela».
Jr 31:6-7

8"Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – gdy w domu Izraela i w domu Judy rozmnożę ludzi i bydło.
I będę czuwał nad nimi, żeby budować i sadzić, jak dawniej czuwałem nad nimi, żeby wyrywać i burzyć, by rozwalać i niszczyć - wyrocznia Pana".
Jr 31:27-28

9"Tak mówi Pan Zastępów: Rozpaliłem się wielką, zazdrosną miłością do Syjonu, wielką żarliwością zapałałem do niego.
Tak mówi Pan : Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie.
Jerozolima będzie nazwana Miastem Wiernym, a góra Pana Zastępów – Górą Świętą".
Za 8:2-3

10Mówię bowiem: Odtąd Mnie już nie ujrzycie aż do czasu, gdy powiecie: "Chwała temu, który przychodzi w imię Pana".
Mt 23:39

11Skoro bowiem ich odrzucenie Ewangelii przyniosło pojednanie światu, czymże będzie ich przyjęcie Ewangelii, jeśli nie przywróceniem do życia z martwych.
Bo jeżeli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to gałęzie również.
Rz 11:15-16

12A wtedy Izrael zostanie zbawiony, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba.
Takie będzie moje przymierze z nimi, kiedy odpuszczę ich grzechy.
Rz 11:26-27