Ross, odwołując się do dzieła Umberta Cassuto, dowodzi tutaj że cechy językowe hebrajskiego, w tym fragmencie, powinny być odczytywane jako odbijające, że"służenie" oraz"strzeżenie" były jawnie duchowymi działaniami przed Panem oraz, że nie ma potrzeby odwoływać się do Ogrodu, samego w sobie, w agrarnym sensie. Nadzieja Chwały, str. 106.