Urodzony przed 170, prawdopodobnie Palestyna, zmarł w 235 na Sardynii.
Grecki teolog, pisarz starochrześcijański; Ojciec Kościoła.

Jako zwolennik rygoryzmu etycznego, oskarżył o sabelianizm i zbytnią łagodność wobec grzeszników papieża Kaliksta, po czym 217 ogłosił się biskupem nielicznej grupy schizmatyckiej w Rzymie (dlatego uznawany za pierwszego antypapieża).

Wraz z papieżem Poncjanem zesłany przez cesarza Maksyminusa Traka na Sardynię; tam obaj biskupi Rzymu mieli się pojednać i ponieść męczeńską śmierć.

Autor najstarszego traktatu egzegetycznego Komentarza do Księgi Daniela (podano tu po raz pierwszy daty narodzin i śmierci Chrystusa), traktatu dogmatycznego O Antychryście, pism skierowanych przeciwko heretykom, m.in. Syntagma; przypisuje mu się autorstwo Kronik (od stworzenia świata do 234) oraz Tradycji apostolskiej, stanowiącej główne źródło wiedzy o dawnej liturgii rzymskiej.