O teologii modlitwy wstawienniczej pisał Bonhoeffer w Sanctorum Communio i w Das Wesen der Kirche (O istocie Kościoła)