Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 12.